AVÍS LEGAL
 

Les condicions que es detallen a continuació regulen l'ús dels serveis del portal d'Internet EACAT, accessible a l’adreça www.eacat.cat, que la Generalitat de Catalunya a través del Consorci AOC posa a disposició de les administracions catalanes.

EACAT és un portal d’accés a serveis d’administració electrònica que es posen a disposició de totes les administracions catalanes. Aquests serveis es classifiquen en tres grans àmbits:

1)     La tramitació electrònica interadmistrativa (EACAT- Tràmits)

2)     L’intercanvi de dades i documents electrònics (Via Oberta)

3)     Els mòduls i serveis comuns d’administració electrònica (e-TRAM, e-NOTUM, e.FACT, etc)

1.1    Condicions d'accés i ús

1.1.1     Accés al portal i als serveis

El portal i els seus serveis estan destinats a usuaris, degudament acreditats, que pertanyin a un ens adherit a l’EACAT.

L'adhesió requereix la signatura per part de l’òrgan competent del document normalitzat publicat a tal efecte (URL) i la tramesa al Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i comporta l’acceptació d’aquestes condicions generals d’ús.

En el procediment d’adhesió es designa a una persona encarregada de la gestió de les autoritzacions d’accés a l’EACAT dels usuaris del seu organisme.

L'identificador dels usuaris serà el NIF. L’autenticació es podrà realitzar mitjançant  l’ús de la paraula de pas que proporciona el mateix sistema al gestor o bé mitjançant l’ús de qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior. L'usuari registrat o el seu gestor podran canviar la paraula de pas en qualsevol moment, d'acord amb el procediment establert.

La paraula de pas per a l'usuari registrat té caràcter personal i intransferible, i és la seva responsabilitat fer-ne un ús diligent i fer tot el que sigui necessari per impedir l'accés al portal per part de tercers mitjançant el seu identificador. 

1.1.2     Ús correcte del portal i dels serveis

1. L'usuari es compromet a utilitzar el portal i qualsevol dels serveis accessibles per mitjà d'aquest, de bona fe, sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Generalitat de Catalunya, de les administracions públiques que hi participin o de tercers, o que puguin atemptar contra aquestes condicions d'ús, la legislació vigent i els usos generalment acceptats.

2. En particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, l'usuari es compromet expressament a abstenir-se de dur a terme qualsevol de les activitats següents:

a) Destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, els programes o els documents electrònics existents a  l'EACAT i que pugui representar un perjudici per a les administracions públiques o de tercers.

b) Obstaculitzar l'accés d'altres usuaris o de les administracions públiques al portal i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics per mitjà dels quals l'EACAT presta els serveis, així com realitzar actuacions susceptibles de malmetre, interrompre o generar errors en aquests sistemes.

c) Intentar accedir a àrees restringides dels sistemes informàtics de l'EACAT, de les administracions públiques o de tercers, o bé extreure'n informació.

d) Introduir, per qualsevol mitjà, programes, virus, macros, miniaplicacions (applets), controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de l'EACAT, d'altres usuaris, de les administracions públiques o de tercers.

e) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o de tercers.

1.2    Privacitat i tractament de dades personals

Es garanteix als usuaris, en els termes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), el tractament confidencial de les seves dades personals. També es garanteix que el servidor on s'emmagatzemen i es tracten aquestes dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament i/o l'accés no autoritzat a aquestes dades per part de tercers, tenint en compte l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades de caràcter personal tractades i els riscos a què estan exposades, sigui a causa de l'acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que estableixen l'article 9 de la LOPD i la normativa estatal o autonòmica que el complementa. A aquest efecte, el Consorci AOC garanteix que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD. Tanmateix, el Consorci AOC podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal dels usuaris i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder per mitjà de l'EACAT, només quan li sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.

1.3    Política de vincles o enllaços d'hipertext

El portal pot contenir enllaços a altres portals o llocs web. El Consorci AOC no exerceix cap mena de control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut. Els enllaços que el portal inclogui són oferts únicament amb caràcter de referències informatives. Per tant, el Consorci AOC no es responsabilitza ni atorga cap tipus de garantia, ni expressament ni implícitament, respecte a:

a) Els continguts de la pàgina enllaçada.

b) La disponibilitat, actualització i veracitat dels continguts de la pàgina enllaçada.

c) La idoneïtat, qualitat o característiques dels productes i/o serveis que s'ofereixin i comercialitzin per mitjà del lloc web enllaçat.

d) Els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que puguin generar els productes i/o serveis que s'ofereixin i comercialitzin per mitjà del lloc web enllaçat.

e) L'adequació del lloc web enllaçat a la normativa vigent.

1.4    Condicions d’ús específiques en l’àmbit de la tramitació interadministrativa (EACAT-Tràmits)

L’article 27.7 de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, estableix que les administracions públiques utilitzaran preferentment els mitjans electrònics en les comunicacions amb altres administracions públiques. En aquest document es fixen les condicions que regeixen la tramitació interadministrativa de les administracions adherides a EACAT.

1.4.1     Tràmits, documents i formats

La plataforma EACAT disposa d’un catàleg dels tràmits que les diferents administracions o entitats públiques adherides poden realitzar.

Entre altra informació, per a cada tràmit s’indica:

-       el titular del servei, que és l’organisme que regula i posa a disposició de la resta d’administracions el tràmit

-       els possibles destinataris, que ho seran quan per disposició legal o reglamentària s’hagin establert  com a partícips o es consideri que poden ser interessats en la matèria

-        els períodes i terminis en els que es pot realitzar

L’enviament de sol·licituds, escrits i comunicacions es realitza sota el concepte de “tramesa”. Una tramesa estarà composada necessariament per un o més documents normalitzats (un dels quals serà el document principal) i, opcionalment, altres documents no normalitzats (documents adjunts) en els formats que s’hagin determinat en la descripció del tràmit.

Per als documents normalitzats es fan servir dos possibles formats en funció del tràmit:

-       XML que es visualitza sobre un entorn Web. En aquest cas la plataforma permet la transformació a format PDF per poder descarregar la informació.

-       PDF que conté tant les dades com el format de visualització.

Es podran realitzar validacions lògiques (com ara la validació dels dígits de control d’un compte corrent, que estiguin informats tots els camps obligatoris, etc.) sobre els documents normalitzats. En cas de no superar aquestes validacions la tramesa no es realitzarà.

Totes les trameses que es realitzen a través d’EACAT requereixen de, com a mínim, una signatura electrònica sobre un document normalitzat. En el catàleg es determina per a cada tràmit el tipus de signatura admesa. Els documents adjunts poden o no anar signats en funció del que es determini per a cada tràmit. En aquests casos, però, la plataforma no realitzarà validacions sobre aquestes signatures.

Amb caràcter general, per a la signatura electrònica del document normalitzat principal, s’emprarà signatura electrònica reconeguda realitzada amb certificats emesos per l’Agència Catalana de Certificació, a no ser que en la regulació del tràmit s’estableixin altres mecanismes o certificats.

En el cas d’actuació administrativa automatitzada, s’empraran certificats de segell electrònic emesos per l’Agència Catalana de Certificació.

En el moment de realitzar la tramesa es validarà la signatura o signatures del document principal. Si la signatura és invàlida aquesta no es realitzarà.

1.4.2     Partícips

La llista actualitzada de les administracions i entitats públiques adherides a EACAT estarà disponible en el propi portal. Aquestes administracions per emprar la plataforma hauran de:

a)     Estar adherides formalment.

b)    Disposar d’un registre electrònic, accessible tècnicament des dels sistemes del Consorci AOC, que estarà disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores.

c)     Realitzar l’arxiu i custòdia de tots els documents presentats o rebuts a través de la plataforma. Els sistemes d’informació del Consorci AOC, guarden els documents tramesos per un període de 2 anys durant el qual es poden descarregar en qualsevol moment.  Més enllà d’aquest període de dos anys, el Consorci AOC ofereix un servei de conservació de la documentació electrònica en fase activa, anomenat DESA’L, que requereix d‘un conveni específic.

1.4.2.1      Com a receptor

Quan l’administració usuària de l’EACAT és destinatària d’una tramesa actua com a “receptor”, en aquest cas:

a)     El registre electrònic, realitzarà l’anotació d’entrada de les sol·licituds, escrits i comunicacions previstes al Catàleg de Tràmits que trameti qualsevol dels ens adherits.

b)    Les sol·licituds, escrits o comunicacions provinents d’altres administracions o entitats públiques adherides a EACAT, es consideraran vàlides i produiran els efectes jurídics previstos per la normativa en cada supòsit. En qualsevol altre cas, la sol·licitud, escrit o comunicació es considerarà no presentada.

c)     El registre electrònic emetrà un rebut que contindrà, com a mínim, el número d’assentament i la data i hora de registre.

d)    EACAT emetrà un avís per correu electrònic a les adreces indicades per l’organisme receptor amb les entrades que es produeixin en el registre electrònic.

1.4.2.2      Com a emissor

Quan l’administració usuària de l’EACAT  efectua una tramesa actua com a “emissor”, en aquest cas:

a)     El registre electrònic, realitzarà l’anotació de les sortides de les sol·licituds, escrits i comunicacions adreçades a qualsevol dels ens adherits a EACAT.

b)    Es podrà enviar per aquest canal, qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació a altres administracions o entitats públiques adherides a EACAT referits a procediments i tràmits previstos al catàleg. Aquestes trameses es consideraran vàlides i produiran els efectes jurídics previstos per la normativa en cada supòsit.

1.4.3     Protecció de dades de caràcter personal

És responsabilitat del titular del servei el compliment de LOPD pel que fa a les dades de caràcter personal associades als tràmits que composen el servei.

En tots els serveis, el Consorci AOC es considerarà encarregat del tractament de les dades d’acord amb el que estableix l’article 12 de la LOPD: només tractarà les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament, no les aplicarà ni utilitzarà amb una finalitat diferent de la gestió de la plataforma EACAT i aplicarà les mesures de seguretat exigibles en funció de la classificació dels fitxers d’acord amb l’establert al Reia Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de la LOPD.

1.5    L’intercanvi de dades i documents electrònics i els mòduls i serveis comuns d’administració electrònica

Les condicions específiques de funcionament d’aquests serveis es regulen en els corresponents convenis que cal subscriure per ser usuari.

1.6    Exclusió de garanties i de responsabilitat

El Consorci AOC vetllarà per la privacitat i seguretat de la utilització del portal i dels serveis de l'EACAT. No obstant això, no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que es puguin produir per la utilització per part de l'usuari d'una versió de navegador no actualitzada o insegura, o per l'activació en el navegador de l'usuari dels dispositius de conservació de les claus d'accés.

El Consorci AOC no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a EACAT, de retards o bloqueigs en l'ús dels sistemes del portal causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'EACAT.

1.7    Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions d'ús es regiran i s'interpretaran per la legislació espanyola i autonòmica vigent en l'àmbit d'aplicació dels serveis oferts per les administracions públiques adherides a la plataforma EACAT.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus d'incompliment, discrepància o diferència entre el Consorci AOC i l'usuari respecte de la interpretació, el contingut o l'execució d'aquestes condicions d'ús, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

 
 
© Extranet de les Administracions Catalanes. Tots els drets reservats. Avís legal | Requisits
Logo Consorci AOC
Logo Generalitat Logo Localret