Via Oberta
Una xarxa de col·laboració interadministrativa
 

Sota la denominació Via Oberta, el Consorci AOC engloba els serveis que ha desenvolupat per facilitar la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents de les administracions i, en general de les institucions públiques i entitats, possibilitant la substitució de l'aportació de certificats i altres documents en suport paper, en els procediments administratius per part dels interessats.

 

Els organismes de l'Administració de la Generalitat accedeixen als serveis Via Oberta del Consorci AOC mitjançant la Plataforma d'integració i col·laboració administrativa (PICA) que gestiona l'Oficina per al Desenvolupament de l'Administració Electrònica (ODAE).

 

Si teniu qualsevol dubte podeu consultar la Guia d'ús dels serveis Via Oberta per a les entitats locals catalanes (PDF; 536 Kb).

  
 
VIA OBERTA
 
Amb Via Oberta, qualsevol institució que hi tingui accés podrà disposar d'informacions necessàries per a la gestió dels seus procediments administratius, per exemple, de l'Agència Tributària, de la Tresoreria de la Seguretat Social o de professionals a través dels seus col·legis professionals. En conseqüència, els ciutadans que fins ara necessitaven adjuntar documents, acreditacions, certificats, etc. emesos per altres institucions a les seves sol·licituds de tramitació davant de les administracions públiques, podran començar a estalviar temps i diners.
D'aquesta manera, les administracions que utilitzin aquests serveis de Via Oberta disposen d'un canal per obtenir, per mitjans electrònics, les dades i/o els documents en poder d'altres administracions, quan aquestes dades i documents són necessàries per a la tramitació administrativa. Cal, però, que disposin, en el cas que es tracti de dades de caràcter personal, del consentiment de l'interessat, o que altrament estigui previst en una norma amb rang de llei.
El sistema permet tant l'intercanvi de dades estructurades, com de documents electrònics, incorporant en tots dos casos signatura electrònica, que aporta el nivell d'evidència jurídica necessari per a substituir els documents i certificats en paper equivalents.
Via Oberta ens apropa així a donar ple compliment al dret dels ciutadans i les empreses a no aportar les dades i documents que obren en poden de les administracions públiques que reconeix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (art.6.2, lletra b).
 
 
COMPROVACIÓ DE DOCUMENTS VIA OBERTA
 

Document a validar

Document

Només accepta PDFs generats per ViaOberta

 
 
© Extranet de les Administracions Catalanes. Tots els drets reservats. Avís legal | Requisits
Logo Consorci AOC
Logo Generalitat Logo Localret